POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Jakie są podstawy do pozbawienia ojca władzy rodzicielskiej? Czy pobyt konkubenta w Anglii może być taką podstawą? Czy jeśli założę taką sprawę ryzykuje, że Sąd pozbawi tej władzy także mnie?

Zgodnie z art. 111 § 1 k.r.o.: Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. Ponadto, w ślad za § 1a tegoż przepisu, dodać należy, że: Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, a w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem. Sam fakt, że rodzic przebywa w innym kraju, nie może być podstawą do pozbawienia go władzy rodzicielskiej. Nie bez racji przyjmuje się, że sąd może uciec się do tego środka dopiero wtedy, gdy bądź stosowane dotychczas środki łagodniejsze nie odniosły skutku, bądź gdy ze względu na okoliczności danego przypadku jest oczywiste, że stosowanie tych łagodniejszych środków byłoby bezcelowe- tak; Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, 2015 prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski. Ewentualne pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców nie rozciąga się automatycznie na drugiego z nich. Co więcej pozbawienie władzy rodzicielskiej może się także odnosić tylko do niektórych dzieci danego rodzica, gdy tylko w stosunku do nich zachodzą okoliczności wskazujące np. na nadużywanie władzy rodzicielskiej. W uproszczeniu stwierdzić należy, że wyjazd na który Pani wskazuje musiałby być połączony z całkowitym brakiem zainteresowania dzieckiem, cechując się przy tym długotrwałością.